úterý 25 červen 2024
Text Size

Co je to DSA (Digital Services Act)? Rozhodně není o obsahu, ani uživatelích

AKTUALIZOVÁNO: ČTÚ (Český telekomunikační úřad) sestavil přehled častých otázek a odpovědí k tomuto tématu. Po krátkém úvodu, ho zveřejňuji v plném znění. Ilustrace: archiv autora

AKTUALIZOVÁNO, 16. 2. 2024: ČTÚ oznámila, že… „Dne 17. února 2024 nabude plné účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA), které výrazně mění pravidla pro fungování on-line zprostředkovatelských služeb (poskytovatelé připojení k internetu, cachingové služby, internetová tržiště, sociální sítě, cloudové služby, online platformy, webový hosting či internetové vyhledávače). Uživatelům těchto služeb nařízení DSA přiznává nová práva, díky kterým získají větší kontrolu nad poskytovanými službami. Na dodržování nových pravidel bude dohlížet koordinátor digitálních služeb, kterým bude určen Český telekomunikační úřad.“

 

DSA může být český letecký dopravce nebo třeba digitální subtrakční angiografie sloužící k zobrazení cévního řečiště. Digirevue se však věnuje elektronice, takže je tím míněno „Nařízení o digitálních službách“.

To kompletně upravuje sektor digitálních služeb v rámci EU s cílem „…zajistit správné fungování jednotného trhu, udržovat bezpečné on-line prostředí a chránit základní práva uživatelů. DSA stanovuje pravidla a povinnosti pro digitální služby, které fungují jako zprostředkovatelé, tedy propojují uživatele se zbožím, službami a obsahem. Jedná se o celé spektrum digitálních služeb, od služeb poskytujících síťovou infrastrukturu, přes hostování webů až po on-line platformy, jako jsou sociální sítě nebo internetová tržiště.“

A ještě jedna věc je důležitá: „Služby s větším společenským a ekonomickým dopadem musejí splňovat přísnější podmínky.“

Nařízení označené jako 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) vešlo v platnost v listopadu 2022, účinnosti nabude v únoru 2024.

Další informace na toto téma najdete přímo na MPO (externí odkaz, nové okno), teď pojďme k otázkám a odpovědím ČTÚ, které přináším v plném znění, bez jakéhokoli zásahu, včetně redigování či opravy případných chyb.

 

1. Co přesně se změní zavedením DSA? A proč jej potřebujeme?

DSA chrání uživatele online služeb a jejich práva v online prostředí. Kromě toho podporuje transparentnost, konkurenceschopnost celého digitálního ekosystému, a rozvoj malých a středních podniků. Zásadním krokem je změna role uživatelů, platforem a státních orgánů, kdy doposud byla v důsledku chybějící regulace veškerá moc na straně platforem. Nyní se tento poměr vyrovnává ve prospěch uživatelů i státních orgánů za účelem vyšší ochrany uživatelů služeb, včetně spotřebitelů.

2. Kdy začne DSA platit? Jaké budou právní úpravy v ČR?

V celé EU začne DSA platit od 17. 2. 2024. Již od konce srpna 2023 se tato pravidla vztahují na velmi velké platformy (s návštěvností vice než 45 milionů uživatelů v EU). Adaptační zákon k nařízení DSA v ČR je stále v legislativním procesu. Aktuálně jsou vypořádávány připomínky v rámci meziresortního připomínkového řízení. Jeho gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

3. Jak bude regulátor/ČTÚ zajišťovat dodržování nových povinností a omezení pro poskytovatele digitálních služeb?

V první fázi je nezbytná osvěta a diskuse se zástupci poskytovatelů online zprostředkovatelských služeb a dalších subjektů, kterých se nařízení DSA týká. V tomto směru je již ČTÚ aktivní řadu měsíců. Naším cílem je zajistit vyšší ochranu spotřebitelů v online prostředí dle DSA, na které budeme dbát po schválení adaptačního zákona v České republice. Samo nařízení DSA obsahuje širokou škálu vyšetřovacích a donucovacích nástrojů.

4. ČTÚ/koordinátor DSA bude sledovat a kontrolovat charakter obsahu?

Dle DSA nemá koordinátor posuzovat charakter obsahu, ale jen zkoumat, zda byly dodrženy postupy DSA.

5. Jakým způsobem bude nakládáno s nahlášením nezákonného obsahu a kdo bude rozhodovat o nezákonnosti?

Dle DSA bude mít každý uživatel možnost nahlásit nezákonný obsah na dané platformě. Nezákonnost obsahu se řídí unijním či národním právem. Oznamovatel i dotčený příjemce musí být poučeni o možnostech nápravy. Pokud poskytovatel po nahlášení nezákonného obsahu nekoná, stává se spoluodpovědným za daný obsah a každý dotčený příjemce služby po něm může požadovat náhradu škody. S případnými spory se strany mohou obrátit na soud nebo specializovaný subjekt mimosoudního řešení sporů.

6. Jaké konkrétní kroky podnikne koordinátor/ČTÚ pro zajištění transparentnosti online zprostředkovatelských služeb a jaký dopad to bude mít na menší podniky?

ČTÚ bude mimo jiné kontrolovat, zda poskytovatelé zveřejňují zprávy o moderaci obsahu, počtu vedených sporů či počtu uživatelů. Malé a mikro podniky jsou však z povinnosti vyňaty.

7. Definuje DSA nezákonný nebo dezinformační obsah?

Nezákonný obsah není definován nařízením DSA, ale unijním či národním právem a jedná se o zvlášť závažné činy jako nenávistné projevy, diskriminace, terorismus, obchod s lidmi, nedovolený obchod s drogami či zbraněmi apod. Nezákonnost obsahu budou v případě, že se o ní dozvědí, posuzovat sami poskytovatelé. Opatření proti nezákonnému obsahu může poskytovali uložit také veřejný orgán, pokud k tomu má pravomoc na základě zvláštního zákona. Dezinformační obsah DSA výslovně nestanovuje. Čl. 34 a 35 DSA hovoří pouze o povinnosti velmi velkých platforem přijmout opatření proti systémovým rizikům s nepříznivými dopady na základní práva a občanský diskurz. Dostatečnost těchto opatření bude posuzovat Evropská komise.

8. Jakým způsobem bude koordinátor regulovat obsah na sociálních médiích a jaké jsou možné dopady na svobodu projevu?

V rámci DSA nedojde k omezení svobody projevu a koordinátor nebude zkoumat charakter obsahu na sociálních sítích ani jiných platformách, kterých se DSA týká. Koordinátor bude v rámci nařízení přezkoumávat, zda došlo k dodržení postupů dle DSA. Navíc je třeba zdůraznit, že DSA neukládá žádné povinnosti ani sankce uživatelům, ale pouze poskytovatelům služeb.

9. Jak ČTÚ zajistí agendu spojenou s DSA? Bude potřeba rozšířit počet zaměstnanců?

Dozor nad nařízením DSA bude, po schválení adaptačního zákona, který je nyní v legislativním procesu, vykonávat oddělení dozoru specializovaných agend, které má v tuto chvíli již alokovaný základní počet systemizovaných služebních míst. Předpokládaný budoucí počet zaměstnanců je až 18 a vychází z rozsahu nám svěřovaných kompetencí podle návrhu zmíněného adaptačního zákona. Vedoucím oddělení je Mgr. Tomáš Ondrejka.

10. Bude koordinátor rozhodovat o nezákonnosti obsahu a nařizovat jeho odstranění?

Ne. Koordinátor bude dle DSA posuzovat dodržování postupů. Nezákonnost obsahu se řídí unijním či národním právem a jeho nezákonnost posoudí poskytovatel dle svých vnitřních předpisů a platných zákonných norem; závadný obsah musí poskytovatel odstranit. S případnými spory se strany mohou obrátit na soud nebo specializovaný subjekt mimosoudního řešení sporů.

 

Číst 434 krát Naposledy změněno pátek, 16 únor 2024 09:53

Zanechat komentář

Veškeré vulgární, urážlivé a nesouvisející komentáře nebo komentáře v rozporu se zákony ČR budou smazány! Komentáře nelze využít jako reklamu na jakoukoli výdělečnou činnost bez svolení majitele webu. Majitel webu si vyhrazuje právo na upravení, případně odstranění komentářů porušujících pravidla i na odstranění komentářů bez udání důvodu.